Democracy Month

“เด็กๆ เปรียบดังขุมทรัพย์อันทรงค่าที่สุด เด็กในวันนี้ คือผู้นำในวันหน้า เด็กๆ ได้รับการบ่มเพาะเลี้ยงดูฉันใด สังคมในอนาคตของเราจะถูกหล่อหลอมให้เป็นฉันนั้น”
.
ในทุกๆ ปีโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Democracy Month เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้หน้าที่และการปฏิบัติจริงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค การใช้สิทธิเสรีภาพที่ตนเองมี รวมถึงปลูกฝังและส่งเสริมการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมจากการจำลองการวางแผน การเสนอความคิดเห็น การบริหารจัดการสิ่งต่างๆ การแบ่งหน้าที่กันทำ ประธานนักเรียนคือผู้ที่ได้รับการเลือกจากเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับคุณครูและโรงเรียนในการดูแลโรงเรียนและนักเรียนให้ดีที่สุด
.
สิ่งสำคัญที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ต้องการปลูกฝังให้กับนักเรียนคือการฝึกให้ทุกคนรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตาม การยอมรับเสียงส่วนใหญ่และรับฟังความเห็นผู้อื่น มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นำไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมทั้งในระดับอุดมศึกษา สังคมการทำงานแขนงต่างๆ และสังคมขนาดใหญ่ในอนาคต
.
ในปีนี้กิจกรรมการหาเสียงและเลือกตั้งประธานนักเรียนจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันโรคระบาด COVID-19 โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา นักเรียนผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนทั้ง 3 คน ได้แนะนำตนเองพร้อมนำเสนอนโยบายต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ขณะที่การเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
.
ติดตามวิดีโอคลิปการแนะนำตัวและการนำเสนอนโยบายของน้องๆ ได้ที่:
.
1️⃣Panyarat High School: Student President Candidate 2021 – No.1 – PEACH-Supapathpitcha Akarat
.
2️⃣Panyarat High School: Student President Candidate 2021 – No.2 – THAMES-Thitirat Meksrisuwan
.
3️⃣Panyarat High School: Student President Candidate 2021 – No.3 – JENG-Chotipat Suthadsanasoung
.
———- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th
For more information and photographs please visit our Facebook page