🚮🟢 ถังขยะสีเขียว เป็นถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก ได้แก่ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษใบไม้แห้ง
🚮🔵 ถังขยะสีน้ำเงิน ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป
🚮♻️ ถังขยะสีเหลือง ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล
🚮🔴 ถังขยะสีแดง สำหรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย