Buddhist Dharma Project 2022

โครงการพุทธธรรม 2565
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดโครงการพุทธธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ วัดยานนาวา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเกิดสำนึกที่ดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพระศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

.

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th