Critical Thinking

“การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) หรือกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณถือเป็นหนึ่งในแนวทางการเรียนการสอนและทักษะการใช้ชีวิตที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ให้ความสำคัญ โดยในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกๆ รายวิชา ครูผู้สอนจะเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีการคิดเชิงวิพากษ์ และใช้วิจารณญาณในเรื่องต่างๆ เพื่อฝึกให้เด็กๆ รับรู้และคิดแยกแยะเรื่องราวรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
.
ตัวอย่างการคิดเชิงวิพากษ์ เช่น การพิจารณาว่าข่าวหรือข้อมูลบนโลกออนไลน์นั้นเป็นข้อมูลจริงที่มีแหล่งที่มา หรือเป็นข่าวปลอม (Fake News) หรือการประเมินและวิเคราะห์วิกฤต และนำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้สำเร็จ
.
การคิดเชิงวิพากษ์ถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะเมื่อโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดอย่างโควิด-19 เพราะเป็นการฝึกให้เด็กๆ คิดและวิเคราะห์ตามข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เผชิญ นำไปสู่การตั้งคำถาม การประเมิน การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจที่แม่นยำ เด็กๆ ที่มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์จะสามารถประเมินข้อมูล สถานการณ์ รวมทั้งประเมินตนเอง มีการคิดเป็นเหตุเป็นผล จดจำสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทักษะนี้มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเด็กๆ ทั้งการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การทำงาน และจะเป็นหัวใจหลักของการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยตนเองในอนาคต
.
———-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th
For more information and photographs please visit our Facebook page