Entrance Exams Information (Special Dates)

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์เปิดรับสมัครนักเรียน รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (จำนวนจำกัด) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 – 29 พ.ค. นี้ และจะมีการสอบเข้า ที่โรงเรียน ในวันที่ 1 มิ.ย. นี้

ท่านที่สนใจสามารถติดตาม link การสมัครได้จาก Line Official ที่  line://ti/p/@vqy1733w (@panyarathighschool)

สำหรับนักเรียนที่สนใจ กรุณาเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครมาส่งที่โรงเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน (วันสอบ) ดังนี้
1. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือเดือนทางของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 
6.  สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
ึ7.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
8. หลักฐานการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม หรือ หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่
9. ใบรับรองความประพฤติ
10. สำเนาใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ (ถ้ามี)