International Women’s Day

Celebrating Feminine Power and Inclusivity on International Women’s Day

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความสำคัญของสุภาพสตรีทั่วโลก และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความเท่าเทียม (Inclusivity) ของสุภาพสตรีที่มีต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจุลภาค ได้แก่หน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่างๆ รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่น และในระดับมหภาค ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ โดยสัญลักษณ์ของวันสตรีสากล คือ ”ดอกมิโมซ่าสีเหลือง”” ตัวแทนของความอ่อนโยน และความแข็งแกร่งที่สุภาพสตรีทุกคนมีอยู่ในตัว

ในปัจจุบันสุภาพสตรีได้รับการยอมรับในด้านความสามารถและศักยภาพที่มึความเท่าเทียมกับทุกเพศในสังคม นอกจากนั้นเรายังเห็นสุภาพสตรีหลายๆ ท่าน ที่เป็นผู้นำในการเรียกร้องและรณรงค์ในเรื่องต่างๆ ทางสังคมอีกด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์มีบุคลากรที่เป็นสุภาพสตรีทั้งครู และพนักงาน โรงเรียนให้ความสำคัญและส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของสุภาพสตรีทุกคน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเคารพในสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบัติกับสุภาพสตรีอย่างเท่าเทียม สิ่งนี้รวมไปถึงการส่งเสริมบทบาท สิทธิ ความสามารถและความเท่าเทียมของนักเรียนหญิงที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมบทบาทและความสามารถของสุภาพสตรีคือ ประธานกรรมการนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโดยนักเรียน หรือคณะกรรมการนักเรียนหลายคนที่เป็นสุภาพสตรี เป็นต้น 

For more images please visit our Facebook page.