Learning Management

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเกม (วิชาภาษาไทย) 📚📖
.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเกมในหัวข้อ “ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน” เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องของประโยค หลักการวิเคราะห์ และส่วนประกอบโครงสร้าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 💻
.
โดยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้นำเกมตอบปัญหาจากการวิเคราะห์โครงสร้างมาเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความสนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
.
ซึ่งปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาจากบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
.

For more photographs please visit our Facebook page. Save

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th