Phramongkutklao Hospital Visit

โครงการ “นักเรียนจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยโรคกระดูก” กองออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 🥼🩺🏥
(Department of Orthopedics, Phramongkutklao hospital) 🦴🩺
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางสาวชณันตา มิตานี (นินา)
2. นางสาวชนัญชิดา โชติทรัพย์ชลกร (เซน)
3. นางสาวสุชญา จิตรธนบรรจง (บูม)
4. นางสาวนันท์นภัส ตั้งจิตต์ชูวงศ์ (สตาร์)
เข้าร่วม โครงการ “นักเรียนจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยโรคกระดูก” ณ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา
โดยโครงการ “นักเรียนจิตอาสา เพื่อผู้ป่วยโรคกระดูก” มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยสนับสนุนงานตามขอบเขตที่กองออร์โธปิดิกส์ประสงค์ให้ช่วยทำ และยังเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีโอกาสสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ทั้งยังได้ฝึกทักษะชีวิต (Soft Skills) ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้บทของแพทย์ พยาบาล รวมถึงเข้าใจปัญหาสุขภาพและสังคมเพิ่มมากขึ้น
.

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th