Plagiarism

🌍 ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายมหาศาลได้อย่างสะดวกและไร้พรมแดนนั้น ข้อดีคือการทำการค้นคว้าหาข้อมูลทั้งโดยทั่วไปและเชิงลึก (In-Depth) ทำได้ง่ายขึ้น แต่อาจทำให้ผู้ค้นคว้าหาข้อมูลนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาโดยไม่มีการให้เครดิต หรือนำข้อมูลของผู้อื่นมาแล้วอ้างว่าเป็นของตนเอง หรือที่เรียกว่า ❌ “การคัดลอกผลงาน” หรือ Plagiarism ❌
.
💡การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาโดยผิดคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics) อาจส่งผลให้ผลงานหรือรายงานชิ้นนั้นๆ ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ผ่านการรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรืออาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้
.
การเขียนบทความ รายงาน ค้นคว้าวิจัยนั้นสามารถอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นได้ แต่ควรปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้เราควรศึกษาวิธีการเพื่อไม่ให้ผลงานของเราเข้าข่ายการนำผลงานของผู้อื่นมาทำให้เป็นความคิดของตนเอง โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์สนับสนุนให้นักเรียนรวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (Academic Integrity) โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยได้สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนคัดลอกผลงานของผู้อื่นหรือจากแหล่งอื่นมาอย่างไม่เหมาะสม ไม่บิดเบือนข้อมูล และฝึกการเขียนหรือสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเองก่อนเป็นลำดับแรก ก่อนการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยโรงเรียนได้นำ ❎ Don’ts❎ หรือสิ่งที่ไม่ควรทำในการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองมาฝากกัน หลักการสำคัญของการไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมีดังนี้:
.
1️⃣ อ่านผลงานจากแหล่งที่ต้องการนำมากล่าวถึงให้ละเอียดและเกิดความเข้าใจ
2️⃣ นำมาเขียนหรือเรียบเรียงโดยการถอดความเป็นภาษาและความคิดของตนเอง จากนั้นใส่แหล่งที่มาให้ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้
3️⃣ หากเป็นการใส่ในเครื่องหมายคำพูด หรือเป็นการนำข้อความมาโดยไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ (Quote) จะต้องไม่ยาวจนเกินไป และให้ใส่แหล่งที่มาให้ละเอียดและถูกต้อง
.
📚 และโรงเรียนฯ ได้นำสิ่งที่ไม่ควรทำในการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาฝากด้วยค่ะ 😊
.
แหล่งทีมา อินโฟกราฟิค: PlagiarismSearch.com
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th