Public Mind Project

โครงการจิตสาธารณะและบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีการศึกษา 2565 🏫👦👧
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จัดโครงการจิตสาธารณะและบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 🏫👦👧✏🎁
.
โดยนำตัวแทนนักเรียนบริการจิตอาสาและนำความรู้ด้านทักษะวิชาการภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบบกิจกรรมมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ :
1. เกมส์สันทนาการบรูณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 👦👧📙📝✏
2. การมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน 🎁⚽🏀📙📝✏
ทั้งนี้ทางโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จะเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีจิตอาสาต่อสาธารณะและนำความรู้ด้านทักษะวิชาการภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป
.

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th
.