School Closure

According to the Ministry of Education, all schools in the Bangkok Metropolitan area will be closed Thursday January 31, 2019 – Friday February 1, 2019, out of concern of the heavy smog and its effect to the health of students, therefore Panyarat High School will officially close school starting from Thursday January 31, 2019. The school will resume again on Monday February 4, 2019 unless otherwise directed by the Ministry of Education.

จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในขั้นวิกฤตและอาจส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนและครู ด้วยความห่วงใยจากสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ขอปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 2 วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม – วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้หากมีประกาศเพิ่มเติมจากกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ