Scout Camp

.กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ/ยุวกาชาด โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 


กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ/ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 – 21 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือวังรี รีสอร์ท จ.นครนายก


วัตถุประสงค์ของการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อเป็นการฝึกฝนระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆของลูกเสือ/ยุวกาชาด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม นำคุณและโทษของการใช้เทคโนโลยีและภัยจากสื่อออนไลน์มาเป็นแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน ฝึกปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในภาวะคับขัน ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (CPR) เมื่อพบผู้ประสบภัยได้


ทั้งนี้จากกิจกรรมทั้งหมด ลูกเสือ/ยุวกาชาดได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ลูกเสือ/ยุวกาชาดทุกคนสนุกสนานจากการอยู่ค่ายร่วมกันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


สามารถรับชม VDO ได้ที่ : https://youtu.be/-kB71NsrXO4

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool

✉️ phs@panyarathighschool.ac.th