Boy Scout Camp Preparation

.

ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 🏕️

ลูกเสือ-ยุวกาชาดได้รับฟังรายละเอียดการอยู่ค่ายพักแรม การนัดหมาย และซ้อมการแสดงรอบกองไฟ ก่อนวันเดินทาง ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566 ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม นำคุณและโทษของการใช้เทคโนโลยีและภัยจากสื่อออนไลน์มาเป็นแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน และฝึกปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในภาวะคับขัน ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (CPR) เมื่อพบผู้ประสบภัยได้

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool

✉️ phs@panyarathighschool.ac.th