Public Speaking

การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งในด้านการพูด การใช้โทนเสียงและน้ำเสียง การใช้ภาษา รวมทั้งการใช้ภาษากาย (Body Language) รวมถึงการใช้ Key Message ในการสื่อสารกับผู้ชมและผู้ฟัง หากมีการฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะช่วยให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก และสื่อสารออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยังเป็นการช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถฝึกฝนได้
.
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนในด้านการพูดในที่สาธารณะ โดยได้สอดแทรกการพัฒนาทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาของทุกรายวิชา และยังได้จัดตั้งชมรมโต้วาที เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาโดยเฉพาะในการฝึกฝนและฝึกการพูดบนเวทีจริง รวมไปถึงจัดกิจกรรมการโต้วาที (Debate) ภายในโรงเรียน และการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการโต้วาที หรือการพูดในที่สาธารณะที่จัดขึ้นอีกด้วย
.

For more images please visit our Facebook page

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th