Scientific Thinking

Scientific Thinking (ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์) มีความสำคัญจำเป็นต่อเด็กโต โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมอย่างไร?
.
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การได้รับความรู้หรือข้อมูลในแต่ละครั้ง จะต้องผ่านการคิดใคร่ครวญตรวจสอบว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือนำไปต่อยอดได้
.
ด้วยลักษณะสังคมในปัจจุบัน มีข้อมูลทั้งทางโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพมากมายที่เป็นเท็จ (Fake News) จึงอาจส่งผลให้นักเรียนได้รับข้อมูลผิดๆ และนำไปปรับใช้หรือส่งต่อไปยังครอบคร้วหรือเพื่อนๆ ได้ ดังนั้นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ จึงเป็นรูปแบบความคิดที่นักเรียนควรได้รับการปลูกฝัง โดยเฉพาะนักเรียนที่มีวุฒิภาวะในระดับหนึ่ง ที่สามารถทดสอบข้อมูลผ่าน “กระบวนการ” อันประกอบด้วยการสังเกต ตั้งคำถาม ทดลอง และสรุปเหตุผลด้วยตนเองได้
.
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ปลูกฝังการใช้ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ Technical Reasoning หรือเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ หาข้อมูลมาพิสูจน์หรือหักล้าง หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ส่วนตัวหรืออคติ สิ่งเหล่านี้จะช่วยในกระบวนการความคิดทั้งการเรียน งานวิจัย และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน การสร้าง Mindset การปลูกฝังความคิดเชิงวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนจริง ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในการเรียนวิชาต่างๆ และกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยมีครูผู้สอนคอยสังเกต ดูแลและทำเป็นตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนตระหนักและนำเอาไปปรับใช้กับตนเอง
.
สิ่งสำคัญที่โรงเรียนพยายามเน้นย้ำและปลูกฝังให้นักเรียนมัธยมมีกรอบความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่ดี คือการยอมรับข้อโต้แย้ง ความเห็นที่แตกต่าง และพร้อมที่จะเผชิญข้อโต้แย้งด้วยเหตุด้วยผล สิ่งเหล่านี้นอกจากนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้ว ยังส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเข้าสังคม การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความเห็นในรูปแบบการทำงานกลุ่ม การเล่นกีฬา การทำงานกับคณะกรรมการ ฯลฯ ทำให้นักเรียนยอมรับความคิดต่างและเรื่องราวต่างๆ ทั้งดีและไม่ดีที่เกิดขึ้น ถือเป็นการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ไปในเวลาเดียวกัน
   
.
———-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th