World Youth Skill Day

นอกจากการค้นพบตัวเองในสายวิชาที่ถนัด (สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ สายศิลป์-ภาษา) 🖍🖌🚘🎨🎶 “การค้นพบตัวเองนอกห้องเรียน” 🏅🏑🚵‍♀️🚡 จากการตระหนักรู้ในความถนัดหรือทักษะที่ตนเองมี และต่อยอด-พัฒนาความถนัดหรือทักษะนั้นๆ ทั้งด้วยความมุ่งมั่นของตน และการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากครอบครัวและโรงเรียน จะทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเกิดเป็นทักษะที่ติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต และทำให้นักเรียนเอาตัวรอดในสังคมได้ในทุกสถานการณ์ 💪
.

จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ทำให้ทุกฝ่ายรวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้จากบทเรียนสำคัญนี้ และเนื่องจากในวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็น 👩 “วันพัฒนาทักษะเยาวชนระดับโลก (World Youth Skill Day)” 👦 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ตระหนักถึงความสำคัญของ “การฝึกทักษะภาคปฏิบัติ” ไม่ว่าจะเป็นความถนัดหรือความชื่นชอบด้านวิชาการ หรือการค้นพบสิ่งที่ชื่นชอบจากงานอดิเรก และสนับสนุนการค้นพบตนเอง และต่อยอดพัฒนาทักษะของนักเรียนทุกคนมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้ออกแบบหลักสูตรทางวิชาการ เน้นการลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้จัดหลากหลายกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยเฉพาะการค้นพบตัวเองนอกห้องเรียนให้กับนักเรียน เพราะทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นและควรฝึกฝนตั้งแต่วัยเรียน เพื่อให้ทักษะเหล่านี้ติดตัวและเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและทำให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 😊

For more photographs please visit our Facebook page.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th