Science Experiments

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หนึ่งในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กับคอนเซ็ปต์ 👨🏼‍🔬 “วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต การทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่าย เรื่องสนุก และจดจำได้ง่าย” 

ภาพบรรยากาศในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ที่กำลังทำการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคอยให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนในลูกแบบ ”Hands-on Learning” ซึ่งเป็นรูปแบบของการศึกษา ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง แทนการนั่งฟังคำอธิบายของทฤษฎีต่างๆ โดยครู จากนั้นทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือทำข้อสอบ ซึ่งการศึกษาในลักษณะนั้นจะไม่ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และยังคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัว จะไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปต่อยอดเมื่อศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้

การศึกษาโดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงนั้น นักเรียนจะมีบทบาทสำคัญ หรือเรียกได้ว่ามีบทบาทส่วนใหญ่ในการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คือการสร้างสมมติฐานและหาข้อสรุปอย่างมีหลักที่ชัดเจน รวมทั้งได้พิสูจน์สมมติฐานหรือทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และหากพิสูจน์แล้วว่าได้ผลที่แตกต่างออกไป นักเรียนจะได้ฝึกคิดแก้ปัญหา คิดสิ่งใหม่ๆ ที่ต่างจากเดิม นำมาสู่การคิดนอกกรอบและการคิดต่าง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์จะทำให้นักเรียนเกิดกรอบความคิด (Mindset) ใหม่ มองทฤษฎีและวิทยาศาสตร์แตกต่างออกไปจากเดิม ทำให้วิทยาศาสตร์ เครื่องมือ สารเคมีต่างๆ ไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัว กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เราสามารถนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ต่อทั้งการใช้ชีวิตและต่อการต่อยอดการศึกษาในอนาคตอีกด้วย
———-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th