Trends in Education

ปี 2022 ยังคงเป็นปีแห่งการปรับตัวในหลายมิติและครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม บทเรียนจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้เราได้รู้ว่าการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาปรับและพัฒนาตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ทำอย่างไรเราจะสามารถ “Disrupt” หรือปรับตัวเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่จะช่วยให้เราเอาตัวรอดและได้รับการยอมรับในสังคมได้อย่างยั่งยืน?
.

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ Disrupt ตนเองของนักเรียน โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้นำเอา 5 เทรนด์การศึกษามาประยุกต์และปรับใช้ในหลักสูตรของโรงเรียน รวมทั้งการฝึกและเน้นย้ำให้ครูผู้สอนมีกรอบความคิด (Mindset) ที่พร้อมสนับสนุนและช่วยพัฒนานักเรียน เพื่อปูทางให้นักเรียนก้าวสู่อนาคตที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

   

   

.
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
📞+66-81-1236530
🟢LINE: @panyarathighschool หรือคลิก https://lin.ee/i6iC6CC
🔵Facebook Inbox: m.me/panyarathighschool
✉️ phs@panyarathighschool.ac.th